Effectstudie: een nieuwe businesscase voor woningaanpassingen

Platform31 onderzocht de effecten van woningaanpassingen.

In de toekomst zullen meer mensen, ook senioren met een intensievere zorgvraag, zelfstandig thuis blijven wonen. Dit komt onder andere door het scheiden van wonen en zorg en de beperking van toegang tot intramurale zorg. Hoe de toekomstige zorg eruit zal zien? Dat is onbekend. Welke investering in woningaanpassing is maatschappelijk effectief en efficiënt? Is het een goede keuze om te investeren in woningaanpassingen voor de bestaande woningvoorraad? Welke maatschappelijke opbrengst kan van woningaanpassingen worden verwacht? En wie betaalt de investering?

Duurzaam thuis

Platform31 was een experiment in het Energiesprong-programma Duurzaam Thuis. Gezamenlijk is onderzocht of, en hoe, een betaalbaar model voor woningaanpassing ontwikkeld kan worden. Een model waarbij, naast financiering door de bewoner, wordt verkend of financiering door de woningcorporatie, Wmo, Wlz of de basiszorgverzekering (Zvw) kan plaatsvinden.

Het onderzoek maakt onderscheid tussen verschillende soorten aanpassingen (rollatorgeschikt en rolstoelgeschikt) en tussen doelgroepen (preventief en situationeel). Preventief heeft betrekking op alle 65+-huishoudens, bij situationeel is er sprake van een zorgbehoevende 65+’er (individu).

Effecten van woningaanpassingen

Veel woningaanpassingen stimuleren het comfort van 65+’ers, maar het effect betaalt zich pas later uit, bijvoorbeeld door het kleinere risico op brand, de beperking van valongelukken en wanneer een bewoner zich beter zelfstandig kan redden, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen.

Preventieve beleidsinterventie

De effecten en opbrengsten van zo’n preventieve beleidsinterventie dalen daarmee neer bij diverse partijen. Dit terwijl de kosten van de woningaanpassingen bij één partij liggen: de eigenaar van de woning, vaak een woningcorporatie.

Woningcorporaties dienen net als ieder andere maatschappelijke organisatie, investeringsbesluiten te nemen die maatschappelijk verantwoord zijn. De vraag die zich voordoet is of, en in welke mate een woningcorporatie woningaanpassingen moet toepassen en financieren? Voorts is het de vraag of gezien de opbrengsten van de effecten, andere partijen waar deze opbrengsten neerdalen, zoals gemeente en zorgverzekeraar, medefinancier zouden moeten zijn van de gewenste woningaanpassingen.

Meer lezen?

De effectstudie heeft op een rij gezet welke effecten verwacht kunnen worden bij de toepassing van woningaanpassing. Je kunt de volledige effectstudie ‘Verkenning effecten woningaanpassing’ gratis downloaden.