NOM Keur

Nom-Keur logo

Hij is er, het is officieel: NOM Keur is een feit. De belofte ‘Beter wonen voor hetzelfde geld’, die hoort bij een renovatie naar Nul op de Meter (NOM), is nu verbonden aan een keurmerk. Het NOM Keur biedt vertrouwen en garantie. Het garandeert de energieprestaties en kwaliteiten die horen bij een Nul op de Meter woning. Hoe? Via een keuring die verloopt over drie fases: propositie, toepassing en levensduur. Bouwers Renolution, BAM en Dura Vermeer hebben het NOM Keur 1.0 al aangevraagd, wie volgt?

NOM Keur: 3 fases

Propositie, toepassing en levensduur

Of een woning voldoet aan de eisen voor het NOM Keur, wordt getest op drie onderdelen:propositie, toepassing en levensduur. Dit zijn de drie fases van de reis die een goede NOM-propositie aflegt: van concept op de tekentafel van de aanbieder naar een Nul op de Meter-woning waarin geleefd wordt.

Tijdens de toetsing op het concept (NOM Keur op Propositie) worden de technische en procesmatige eigenschappen van het concept beoordeeld; van technisch ontwerp, kwaliteitscontrole tot prestatievoorwaarden en bewonerscommunicatie. 

1: Propositie

Ten eerste wordt bepaald of voldaan is aan de wettelijke eisen om een Energieprestatievergoeding te mogen innen. Dit biedt ook particuliere woningeigenaren garantie dat de woning aan zeer hoge eisen voldoet. De aanbieder levert de specificaties en onderbouwing van zijn ontwerp aan op basis van een vastgesteld format, de ‘NOM Keur maatlat’ Aan de hand van de maatlat kan worden bepaald of het concept NOM-Keurwaardig is. Het auditteam van het NOM Keur beoordeelt vervolgens de propositie op volledigheid en prestaties. Als de propositie voldoet, ontvangt de aanbieder hierop het NOM Keur op Propositie.

2: Toepassing 

Tijdens de tweede stap wordt beoordeeld of het concept ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd. De aanbieder moet onderbouwen hoe hij de kwaliteit in de uitvoering waarborgt en meet, zodat dat alle beloofde prestaties op elke woning worden gehaald. Het auditteam beoordeelt de aanpak en voert zelf steekproefsgewijs een keuring uit na de realisatie. Indien de toets positief is, ontvangt de aanbieder het NOM-Keur op Toepassing.

3: Levensduur

In de derde stap toont de aanbieder jaarlijks aan dat de beloofde prestaties in de praktijk worden gehaald. De aanbieder overlegt hiertoe aan het auditteam een evaluatie van de meetgegevens van de woningen, de resultaten van een fysieke steekproef op bouwkwaliteit en een reviewrapportage van gebruikerservaringen en -klachten. De review vindt in het geval van renovatie, vóór, tijdens, vlak na en een jaar na oplevering, plaats. Bij nieuwbouw is dat vlak na en een jaar na oplevering.

Het auditteam beoordeelt de gehele rapportage en voert een eigen steekproef uit. Op een online plek worden uiteindelijk alle NOM Keur producten beoordeeld met een review van bewoners.

Let op: Het NOM Keur op Levensduur moet de eerste 2 jaar verkregen worden door een bewijslast dat de prestatiebelofte gehaald is!

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het NOM Keur moet het product ook voldoen aan een aantal randvoorwaarden zodat het past binnen maatschappelijke kaders. Denk aan Flora- en faunawetgeving, welstandscriteria voor gemeenten en normen die zorgen dat het product goed aansluit op het onderliggende energienetwerk. Allemaal zaken die helpen om het Nul op de Meter proces soepel te laten verlopen.

Kosten

En wat kost dat dan allemaal? Een aanbieder schaft het NOM Keur voor alle fases in een keer aan. De eenmalige kosten zijn, voor een aanbieder die lid is van Stroomversnelling, € 10.500,-. Dit is onafhankelijk van de hoeveelheid gerealiseerde woningen met dezelfde propositie en geldt voor alle fases. Wel is sprake van een maximale geldigheid van 2 jaar, na 2 jaar is een herbeoordeling vereist. Aanbieders die niet lid zijn van Stroomversnelling betalen € 17.500,-.

Meer weten of het NOM Keur aanvragen, neem dan contact met Stroomversnelling via nomkeur@energielinq.nl.

Handige documenten

  1. Wat komt er allemaal kijken bij het NOM Keur? Op Energielinq vind je alle themabladen verzameld die met het NOM Keur te maken hebben. 
  2. De gedragscode natuurinclusief renoveren Keur is op 3 februari 2017 ingediend bij de RVO. Naar verwachting wordt de gedragscode in april/mei 2017 in ontwerp goedgekeurd. Naar aanleiding van deze ontwerp goedkeuring kunnen zienswijzen ingebracht worden bij RVO.nl, waarna RVO de gedragscode (naar verwachting) definitief goed kan keuren. Vanaf dat moment geldt vrijstelling van de Wet natuurbescherming voor bouwers met het NOM Keur die conform de gedragscode werken. Het is mogelijk nu al volgens de gedragscode te werken, om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt. Let wel: de vrijstelling geldt pas na de definitieve goedkeuring. Je kunt op deze pagina de gedragscode downloaden.
  3. Hoe richt je de vergunningsprocedure in? Tijdens een workshop ontvang je informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de verschillende vergunningsdomeinen van Nul op de Meter, zoals de Omgevingswet, Ruimtelijke Kwaliteit, Flora & Fauna en Leges. In het tweede deel wordt de vertaalslag gemaakt van landelijke afspraken naar een eenvoudige procedure op lokaal niveau. Daar gaan we graag met je over in gesprek.