Downloads

Whitepapers

Circulaire materialen als essentieel ingrediënt voor de
energietransitie.
Kansen en knelpunten voor een CO2 neutraal renovatieconcept.


Onderhoud en beheer van duurzame installaties. Praktische ervaring en kennis over o.a. levensduur, preventief onderhoud, storingsgevoeligheid en kosten.


Prestatiegericht inkopen voor woningcorporaties. De Handreiking Prestatiegericht Inkopen helpt invulling te geven aan de energietransitie opgaven, binnen de context van de eigen organisatie.


Woonlastenbenadering bij financiering verduurzaming woningen. Een methodiek om aan de hand van 4 elementen te beoordelen of een bepaalde propositie voor een energetische woning-upgrade woonlastenneutraal is of niet.


De winst van monitoring. Met monitoring kan je een stuk meer dan bewijslast genereren voor de EPV. In een aantal infographics wordt kwalitatief en kwantitatief inzicht gegeven in de winst van monitoring.


Themablad Monitoring portals & apps. Hier worden functionaliteiten omschreven waar de markt op dit moment behoefte aan heeft en waarvan mogelijk wordt geacht de ze al bestaan of binnen afzienbare tijd ontwikkeld kunnen zijn op basis van energietische prestatiedata die nu al beschikbaar is.


Themablad Corporatieprocessen voorzijde

Ontwikkelen en exploiteren van Nul-op-de-Meter woningen. Een beschrijving van de processen bij corporaties rondom NOM, EPV en monitoring.


Nul op de Meter, hoe je dit als gemeente kunt aanpakken 2020

In deze update 2020 komen vier onderwerpen aan de orde waarbij gemeenten het verschil kunnen maken, de regierolvergunning-verleningleges en raakvlakken met andere maatschappelijke vraagstukken.


Download via deze pagina de Afnameovereenkomst, het modelcontract waarmee energieprestaties kunnen worden gecontracteerd. Inclusief het whitepaper ‘Hoe contracteer ik de energieprestatie’


Download via deze pagina de Afnameovereenkomst NOM met warmtenet. Het modelcontract waarmee corporaties i.s.m. een bouwer afspraken maken voor een NOM-renovatie in combinatie met aansluiting op een warmtenet. 


Dit themablad beschrijft een methode waarmee een voorspelling gedaan kan worden van het door bewoners ervaren thermisch comfort in woningen tijdens de zomerperiode.


Themablad Brandveiligheid

Het themablad brandveiligheid NOM Keur 2.0 kan worden toegepast op grondgebonden woningen én appartementen, voor nieuwbouw én voor renovatie. Een goede toepassing van de voorschriften resulteert naast een energiezuinige en een gezonde ook in een veiligere woonomgeving.


Themablad Luchtkwaliteit Keuken

Het doel van dit themablad is informeren en adviseren over de opties voor kookafzuiging in combinatie met balansventilatie met WTW in NOM- en andere sterk luchtdichte woningen.


Rapporten

De NOM-markt blijft groeien. Het aantal NOM-woningen is al bijna 12.000. De nieuwbouw groeit verder door. Download hier de nul-op-de-meter marktmonitor 2020


Nul op de Meter; gegarandeerd goed. Een dynamisch handvat en lessen uit de praktijk.


Dit rapport levert een beeld op van de kosten en directe baten die samenhangen met het (op industriële wijze) aardgasvrij en CO2-neutraal maken van woningen. Dit beeld geven we in vergelijk met de kosten en directe baten die samenhangen met een ‘label-B’ renovatie (EPC=1,2).


Tools

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren wordt toegepast bij NOM Keur projecten. Door te werken met deze gedragscode wordt er vrijstelling verkregen van de verboden uit de Wet Natuurbescherming. De procedure rondom flora en fauna wordt daardoor eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder.


Rekenmethode-Salderingsregels-v02

Om het effect van de beleidswijzigingen op de energielasten van bewoners van nul-op-de-meter (EPV) woningen inzichtelijk te maken heeft Stroomversnelling een werkmodel in Excel gemaakt. Het is nadrukkelijk een werkmodel.


Energieneutraal in stappen, maar dan zonder spijt. Hier een tool om te rekenen aan energieneutraalconcepten in stappen. Om daarbij te helpen is ook een handleiding opgesteld.


In dit document staan de definities die voorkomen in de kennispapers Nul op de Meter van het
programma Woningbouw Huur.