Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

Doelgroep:

Expert: Merel Philippart

Om de doelen uit de Energieagenda en het Klimaatakkoord te behalen, moet de gebouwde omgeving energieneutraal worden. Dat is een grote opgave die alleen gerealiseerd kan worden door verregaande energiebesparing, bijvoorbeeld door het toepassen van Nul op de Meter. Deze aanpak geeft een nieuwe, positieve impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van bestaande wijken. Lokale welstandsprocedures zijn echter vaak niet ingericht op grootschalige initiatieven met een beeld-vernieuwend karakter. Daarom deze handreiking.

Handreiking energietransitie

Stroomversnelling en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit hebben daarom deze handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit opgesteld. De handreiking biedt handelingsperspectief voor de manier waarop gemeenten kunnen werken aan de energietransitie én hiermee tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan ruimtelijke kwaliteit. De handreiking bestaat uit twee hoofdstukken:

1: Tips voor het vergunningenproces: vroegtijdig met de initiatiefnemer om tafel.

Op het moment dat het NOM-initiatief gepland wordt binnen de gemeente is het voor een goed lopend lokaal proces essentieel om vroegtijdig met de initiatiefnemers (bouwer en architect) aan tafel te zitten. Met de ingang van de nieuwe Omgevingswet gaat het vooroverleg een steeds belangrijkere plaats innemen.

2: Tips voor het maken van beleidskeuzes en het verankeren hiervan in de organisatie.

De gemeente kan anticiperen op de impact die de energietransitie op de bebouwde omgeving heeft. Door over een aantal belangrijke aspecten duidelijke keuzes te maken en dit te communiceren, wordt het voor initiatiefnemers duidelijker wat de wensen van de gemeente zijn. Dit legt een goede basis voor het vergunningenproces.

Nul op de Meter-concept inkopen?

Bekijk ook onze handreiking ‘Inkopen Nul op de Meter-concept’: waarmee we inzicht geven in de processtappen en keuzes die gemaakt moeten worden om een Nul op de Meter (NOM) concept te kopen.