Renovatieversneller biedt méér dan alleen subsidie

De Renovatieversneller

Om woonwijken sneller, efficiënter en betaalbaar te verduurzamen, investeert het ministerie van Binnenlandse Zaken 100 miljoen in de Renovatieversneller. De regeling moet ervoor zorgen dat het tempo van het verduurzamen omhoog gaat en de kosten per woning omlaag. De Renovatieversneller biedt tot en met 2023 jaarlijks een inschrijfronde en een zesjarig landelijk ondersteuningsprogramma met begeleiding en kennisdeling. Stroomversnelling hield onlangs een WebTalk over de regeling, waarin experts uitlegden wat de Renovatieversneller voor corporaties, bouwers, installateurs, onderhoudsbedrijven en fabrikanten kan betekenen.

Om in aanmerking te komen voor de regeling, die eind juni is geopend, kunnen woningeigenaren gezamenlijk een voorstel indienen. De ingediende aanvragen concurreren met elkaar op criteria als het aantal woningen in het renovatieproject, de verwachte kostenverlaging, de mate van vernieuwing en de mogelijkheden om de aanpak te herhalen in de regionale en landelijke woningvoorraad. De aanvragen die als beste uit de competitie komen, kunnen gebruik maken van de regeling, waarin corporaties en aanbieders samenwerken aan: 

  1. Standaardiseren en bundelen van vraag
  2. Optimaliseren van de keten door creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie.
  3. Adoptie en opschaling van innovaties (product en proces) door open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden.

Begeleiding zeker zo belangrijk als subsidiëring

De subsidie is een belangrijk onderdeel van de regeling. “Daarmee wil de Rijksoverheid bereiken dat vooral aanloopkosten en ontwikkelkosten partijen niet in de weg staan om aan de slag te gaan”, vertelt Margriet Drijver, bestuurlijk boegbeeld voor de Renovatieversneller, tijdens het webinar dat Stroomversnelling op 25 juni hield. “In de praktijk echter hebben we geconstateerd dat geld niet de belangrijkste belemmering is”, voegt zij daaraan toe. “Als je wil versnellen, industrialiseren, en vraag wil bundelen, dan betekent dat iets voor de manier waarop je werkt en samenwerkt.

Dan zie je dat je een ander soort afspraken met elkaar maakt, dat contracten anders zijn. Je moet anders gaan meten, omdat de effecten niet alleen in de stichtingskosten verrekend moeten worden, maar ook in het gebruik. Dit betekent nogal wat voor organisaties. Daarom is begeleiding ook belangrijk voor de deelnemers aan de Renovatieversneller. Wij hebben deskundigen klaarstaan die meedenken, hun ervaringen delen en naast je gaan staan.”

Menselijke factor van groot belang

Rob van Wingerden, tussen 2014 en 2020 CEO van bouwbedrijf BAM en nu lid algemeen bestuur van Bouwend Nederland, is ervan overtuigd dat de ‘menselijke factor’ van groot belang is om de energietransitie te versnellen. “Het probleem zit hem niet zozeer in de techniek of in het proces. Het is vooral mensenwerk.” Met de Renovatieversneller probeert de overheid schaal te creëren, wat tot lagere prijzen van renovatieoplossingen moet leiden. Van Wingerden: “Schaal en volumes worden gestimuleerd. Hoe meer volume je inbrengt als coalitie, hoe meer subsidie je krijgt. Ook hier is de succesfactor: in welke mate zijn wij in staat om die vraag te bundelen?

We zien dat partijen moeite hebben om elkaar te vinden. Corporaties vinden het lastig om te gaan samenwerken met andere corporaties. Ook binnen de renovatieketen zijn partijen nog zoekende. Vandaar ook dat we die begeleiding bieden, om partijen daar wegwijs in te maken. Maar er is wel bestuurlijk lef voor nodig om dat op te zoeken”, aldus Van Wingerden, die ambassadeur is voor de Renovatieversneller.

“Benut de Renovatieversneller om te leren

Stroomversnelling-voorzitter Leen van Dijke ziet dat de Renovatieversneller een sterke focus heeft op de aantallen woningen. “Wanneer er over vraagbundeling wordt gesproken, staan de aantallen centraal. Maar de renovatieversneller moet ook vooral worden benut om te leren. Laten we van de eerste tranche die we met elkaar gaan vormgeven leren hoe we de twee tranche moeten vormgeven. De verduurzaming van de woningvoorraad levert een immense opgave op. Juist dan is het van belang om de Renovatieversneller niet alleen te gebruiken om de technologie te ontwikkelen voor de alternatieve energiedragers, maar vooral om veel van te leren. Doe dus kennis op en deel die ook vooral.”

Kennis en begeleiding

Kennis delen is een belangrijk uitgangspunt van de Renovatieversneller. Er wordt daarom een kennis- en leerprogramma ingericht over thema’s als betaalbaarheid, schaalvergroting, kansen en belemmeringen, en bewonerstevredenheid. “Daarnaast biedt de Renovatieversneller (proces)begeleiding voor woningcorporaties en aanbieders van renovatieoplossingen”, vertelt Joris van den Heuvel, programmaleider bij de Renovatieversneller. We onderscheiden vier fases waarin corporaties en aanbieders zich kunnen bevinden. Oriëntatie, verkennen, concretiseren, uitvoering. Per fase hebben we een ondersteuningsaanbod beschikbaar.”

Op 26 augustus wordt een zogenoemde schrijfdag gehouden. Die dag krijgen deelnemers de gelegenheid om samen aan een subsidieaanvraag te werken. Hierbij krijgen zij adviezen om hun aanvraag te versterken.

Vragen over de regeling?

De Renovatieversneller houdt elke dinsdag een online spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Wie algemene vragen heeft over de regeling of een projectidee wil laten toetsen, kan ook een mail sturen naar vragen@derenovatieversneller.nl. Bekijk hier het overzicht van veelgestelde vragen over de regeling.