Nul-op-de-Meter stappenplan helpt corporaties

Doelgroep:

Expert: Rens Verbruggen

Werkprocessen NOM helpt corporaties

Woningcorporaties die hun woningvoorraad gaan verduurzamen, krijgen met allerlei nieuwe werkprocessen voor Nul-op-de-Meter te maken. Het meten en bewaken van energieprestaties, invoering van energiebundels, het ophalen van energieprestatiegegevens, het opstellen van EPV-rapportages, onderhoud van energie-installaties… en daar komt heel wat bij kijken. Stroomversnelling werkt momenteel aan stappenplan dat corporaties helpt hun organisatie hierop in te richten. 

Corporaties gaan de komende jaren op steeds grotere schaal hun ruim 2,4 miljoen huurwoningen verduurzamen. Een megaopgave, die gevolgen zal hebben voor de interne organisatie van de corporaties. Verwacht wordt dat zij steeds meer op meetbare energieprestaties van woningen gaan sturen. Want alleen door de daadwerkelijke energieprestaties van woningen te meten, wordt duidelijk of de beloofde energieprestaties inderdaad worden behaald en of Nederland op koers ligt wat betreft het verminderen van de CO2-uitstoot. Werkprocessen Nul-op-de-Meter zijn dus nodig.

Drempel verlagen om met werkprocessen NOM aan de slag te gaan

Deze ontwikkeling betekent nogal wat voor corporaties. Energieprestaties contracteren en beheren, monitoring, energiecoaching: het brengt werk met zich mee dat in veel gevallen nieuw is voor de organisatie. Daarbij moeten corporaties het hele administratieve proces voor de Energieprestatievergoeding gaan inrichten. “We merken dat corporaties hierdoor soms drempels zien om met Nul-op-de-Meter en EPV te gaan werken”, vertelt Rens Verbruggen, projectleider Monitoring binnen Stroomversnelling. “Wanneer zij stappen zetten, lopen ze vaak tegen dezelfde belemmeringen aan als collega-corporaties. We hopen die drempels te verlagen met een publicatie die alle stappen en werkprocessen NOM beschrijft. Zodat corporaties niet zelf helemaal het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.”

Werkprocessen NOM in beeld brengen

De publicatie, die nog dit jaar zal verschijnen, beschrijft alle werkprocessen waarmee corporaties te maken krijgen die met Nul-op-de-Meter aan de slag gaan. Verbruggen: “We brengen de ervaringen in beeld van corporaties die al bezig zijn met NOM, zodat andere corporaties hier hun voordeel mee kunnen doen. Welke stappen zijn nodig? Wie is per fase verantwoordelijk voor welke stap? Wat is hierbij nodig? En welk product of welke dienst levert het proces uiteindelijk op? Ieder proces wordt uitvoerig uitgewerkt, met tips, ervaringen en extra aandachtspunten. Stroomversnelling helpt corporaties hiermee hun werkprocessen rondom NOM goed in te kunnen richten of te optimaliseren.”

Welke processen worden uitgewerkt?

Een Stroomversnelling-taskforce Corporatieprocessen, onderdeel van de ontwikkeltafel Monitoring, is momenteel druk bezig om alle processen in beeld te brengen. “Sommige processen lijken op andere procedures die al draaien bij corporaties. Het verzenden van een rapportage bijvoorbeeld lijkt op het verzenden van iedere willekeurige brief.  Dus dat is niet zo spannend. Maar het opstellen van die brief is een stuk ingewikkelder, want menige corporaties heeft dat nog nooit gedaan. Belangrijk dus om daar meer grip op te krijgen. De elf processen die worden uitgewerkt, zijn in twee hoofdgroepen verdeeld:

 • Ontwikkelen
  • Uitvraag
  • Voorbereidingsfase
  • Uitvoering
  • Huurcontract
  • Oplevering aan bewoner
 • Beheer
  • EPV-jaarrapportage
  • Afhandelen storing
  • Onderhoud installaties
  • Mutatie
  • Bewonersvragen
  • Energiecoaching

Per hoofdgroep zijn producten en diensten geïnventariseerd. Alle processen die hierbij komen kijken worden uitgewerkt wanneer zij nieuw zijn voor corporaties. Verbruggen: “Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de netto warmtevraag van een woning. En het vastleggen daarvan in je systemen. Dat is een nieuw proces. Hetzelfde geldt voor thema’s als de energiebundel, voor de prestatiegaranties en energiecoaching.” De werkgroep, waarin meerdere corporaties vertegenwoordigd zijn, is momenteel volop bezig alle bijhorende processen per stap te ontleden en beschrijven. Dit zal uiteindelijk tot een publicatie leiden die Stroomversnelling eind november presenteert, en vanaf dan te downloaden zal zijn.

Bouwsteen voor Corporatie Referentie-Architectuur (CORA)

De publicatie dient straks een tweeledig doel: op de eerste plaats als hulpmiddel voor iedere corporatie om alle werkprocessen rondom NOM te implementeren. Daarnaast worden alle producten en diensten opgenomen in de CORA (Corporatie Referentie-architectuur), die modellen aanbiedt waarmee corporaties een gestandaardiseerde bedrijfsvoering kunnen inrichten. Die gestandaardiseerde beschrijving van de bedrijfsvoering helpt corporaties meer grip te krijgen op de sterk toenemende digitalisering hiervan. “De CORA helpt leveranciers bovendien om bijvoorbeeld de Energieprestatievergoeding (EPV) in hun systemen onder te brengen. En een standaard ‘digitale stekker’ in te bouwen voor een uniforme uitwisseling van softwarepakketten voor monitoring”, aldus Arjen de Vries, lid van het CORA-kernteam en bestuurslid van CorpoNet. “Het uiteindelijk doel is dat corporaties al die informatiesystemen en applicaties van verschillende leveranciers zodanig kunnen gebruiken dat we de huurder met één set informatie kunnen bedienen. Anders ontstaat er een enorme versnippering.”

Bijdrage aan effectieve en efficiënte bedrijfsvoering

Naast huurders zullen ook medewerkers van corporaties baat hebben bij meer standaardisatie. De Vries: “Die medewerkers moeten anders in allerlei verschillende systemen kijken, ook voor NOM-woningen. We kunnen het werk een stuk makkelijker maken door alles te stroomlijnen en NOM-processen te integreren in de processen en systemen die er al zijn. Ook maakt standaardisatie het vele malen makkelijker om aan de regels van de Woningwet te voldoen, en verantwoording af te leggen over de bedrijfsvoering. Corporaties zijn druk bezig om die bedrijfsvoering effectiever en efficiënter te maken, waarbij digitalisering het belangrijkste instrument is. De samenwerking met Stroomversnelling levert hier een mooie bijdrage aan.”