Minister wil meer zonnepanelen bij woningcorporaties

Minister wil meer zonnepanelen bij woningcorporaties

Woningcorporaties willen meer zonnepanelen plaatsen op daken van hun appartementcomplexen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil daarvoor de Woningwet verruimen.

De Woningwet belemmert woningcorporaties bij de uitrol van zonnepanelen. Tien corporaties hebben zich met deze klacht gemeld bij Aedes. De Autoriteit Woningcorporaties speelt een belemmerende rol bij de verduurzaming, meldde Solar Magazine. Naar aanleiding van het artikel stelden de PvdA-Kamerleden William Moorlag en Henk Nijboer Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Ze vinden dat de minister de Woningwet moet aanpassen. Ook D66 schaart zich achter dit standpunt, zegt D66-Kamerlid Matthijs Sienot op BNR Nieuwsradio.

Dertig flats met zonnepanelen

De klacht gaat over een woningcorporatie in Noord-Nederland, die dertig flatgebouwen van zonnepanelen wil voorzien met SDE+ subsidie. Per flatgebouw gaat het om enkele honderden zonnepanelen, met een gemiddelde terugverdientijd van 12 jaar. Hiermee zou de woningcorporatie een forse bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelen. Dit project dreigt echter niet door te gaan omdat de Autoriteit Woningcorporaties de voorgestelde constructie blokkeert.

Woningcorporatie mag geen energieleverancier zijn

Er ontbreken rechtstreekse, individuele aansluitingen van de PV-systemen naar alle individuele huurders. Daardoor valt het project buiten de activiteiten die de Autoriteit Woningcorporaties toestaat. De Autoriteit ziet erop toe dat woningcorporaties zich richten op hun kerntaken. De autoriteit merkt de woningcorporatie aan als ‘energieleverancier’. Woningcorporaties mogen immers volgens de wet geen energieleverancier zijn. Dit betekent dat een woningcorporatie geen grote hoeveelheden zonnestroom mag terugleveren aan het net.

Wet staat verduurzaming in de weg

De zonnestroom mag alleen dienen voor algemene voorzieningen. Denk daarbij aan liften en galerijverlichting. Dit komt neer op maximaal twintig zonnepanelen per flatgebouw, terwijl elk dak ruimte biedt aan bijna 200 zonnepanelen extra. De Woningwet zorgt ervoor dat weinig corporaties in de praktijk gebruik maken van de SDE+. Hiermee staat de wet de verduurzaming bij woningcorporaties in de weg. Minister Ollongren wil dat corporaties dezelfde verduurzamingsmaatregelen kunnen treffen als andere vastgoedeigenaren.

Woningwet wordt herzien

Woningcorporaties kunnen momenteel slechts zeer beperkt zonnepanelen plaatsen op daken van appartementcomplexen omdat dit ‘rechtstreeks verband moet houden met de bewoning en het proportioneel dient te zijn met de energievraag van de bewoners’, meldt Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Ze is van plan om de diensten die corporaties mogen leveren aan bewoners en andere woningeigenaren, en aan Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in het bijzonder, te verruimen. Ze heeft beloofd om hiervoor een wetsvoorstel in te dienen.

Klachten bij Aedes

Tien woningcorporaties hebben zich bij Aedes gemeld met klachten over deze voor verduurzaming belemmerende wetgeving. “Dat kunnen er veel meer zijn omdat niet alle woningcorporaties naar ons toekomen met hun klacht. Wij inventariseren de knelpunten waar corporaties in de praktijk tegenaan lopen,” meldt een woordvoerder. Daarover is Aedes in gesprek met het ministerie van BZK. “We hebben goede hoop dat we eruit komen. Maar eerst moet de Kamer zich buigen over de evaluatie van de Woningwet.”

Wetsvoorstel in ontwikkeling

Het wetsvoorstel is nog in ontwikkeling, meldt een woordvoerder van het ministerie van BZK. “Er wordt op dit moment met zowel sectorpartijen als de toezichthouder gesproken over de nadere invulling van de beleidsvoornemens. De invulling van die beleidsvoornemens zijn nog niet bekend.” De minister wil het wetsvoorstel eind dit jaar voorleggen ter consultatie. Ze verwacht het rond de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer te sturen. De Tweede Kamer debatteert op 15 oktober over de evaluatie van de Woningwet.

Wat vindt Stroomversnelling?

Stroomversnelling herkent de belemmeringen die woningcorporaties ondervinden bij verduurzaming van met name gestapelde bouw. Bij laagbouw biedt de energieprestatievergoeding (EPV) een gezonde business case voor verduurzaming met hoogwaardige isolatie en zonnepanelen. Helaas werkt dit instrument (nog) niet voor gestapelde bouw. “Dat komt door de eis dat alle zonnestroom op het perceel van de gebouwen moet worden opgewekt én direct moet worden ingevoed via een stroomkabel naar elk appartement”, meldt Ivo Opstelten, directeur van Stroomversnelling. De eis leidt ertoe dat extra kabels in het complex moeten worden doorgetrokken naar de appartementen. Dat is zonde en onnodig, omdat de woningen al hun eigen aansluiting hebben op het elektriciteitsnet.

Een aanpassing van de regelgeving waarmee de woningcorporaties de zonnestroom mogen verdelen over de huurders zou veel problemen oplossen, zegt Opstelten. “Als voorwaarde zou gesteld kunnen worden dat de opwekinstallatie zowel juridisch en economisch verbonden is aan de corporatie en binnen beperkte afstand (bijvoorbeeld het postcode-6 gebied) staat van de wooneenheden waarover de opgewekte energie verdeeld wordt. Bovendien zou bij plaatsing van PV-installaties op daken altijd getoetst moeten worden of de daken zelf goed genoeg zijn geïsoleerd. Er moet immers voorkomen worden dat de PV-installaties nog voor hun einde technische levensduur weer verwijderd moeten worden om het dak te kunnen isoleren op een later tijdstip”.