Automatiseren van het EPV-proces

De energieprestatie api voor nom woningen

De betaalbaarheid van de energietransitie staat onder druk, met als gevolg een vraag naar creatieve en innovatieve oplossingen. Denk aan het automatiseren van het EPV-proces. De ‘energieprestatie-API’ voor nul-op-de-meterwoningen is daar een mooi voorbeeld van.

Administratieve lasten

Huurders die in een energieneutrale nul-op-de-meterwoning wonen, betalen maandelijks een energieprestatievergoeding (EPV). Jaarlijks krijgen de bewoners een overzicht dat inzicht geeft in het energieverbruik en in de energieprestatie die geleverd is.  Woningcorporaties zien echter op tegen de administratieve lasten. De reden hiervan is dat er vaak verschillende data van verschillende leveranciers zijn en het is vaak lastig deze data uit te wisselen. Het automatiseren van het EPV-proces biedt een oplossing.

Eenvoudiger monitoren door het EPV-proces te automatiseren

Woningcorporaties kunnen binnenkort met een plug and play-oplossing hun epv-proces automatiseren. Hierdoor is het monitoren van hun NOM-woningen eenvoudiger. Daarna zal het verwerken van de EPV eenvoudiger worden, voorspelt Martina Velthuis, projectleider bij Portaal. Ze werkt sinds augustus 2019 aan de NOM-ketentest. Wij vroegen haar naar deze oplossing.

Wat is de ketentest?

 “De ketentest is een methode die we met de keten hebben afgesproken om te kijken of woningcorporaties kunnen werken met de ontwikkelde EPV-standaard voor monitoring. Feitelijk betekent dit het automatiseren van het EPV-proces.”

Waarom is de monitoring standaard nodig?

“Woningcorporaties die van hun huurders een energieprestatievergoeding (EPV) vragen, hebben data over de energieprestatie nodig om een jaaroverzicht te kunnen opstellen. Nu worden de data door andere partijen aangeleverd, per project. Woningcorporaties willen echter continue inzicht hebben in de prestaties van een woning. Om een variëteit aan data te voorkomen is een standaard ontwikkeld voor het monitoren van NOM-woningen.”

Hoe is het idee ontstaan?

“Het was hoog tijd om het EPV-proces te automatiseren en te standaardiseren. Het maken van de jaaroverzichten met de energieprestaties van de woningen is een behoorlijke klus. Elke aanbieder heeft zijn eigen formatie en uitwisseling van gegevens. Dat kan en moet echt anders! Woningcorporaties moeten hun interne processen aanpassen om de EPV te kunnen toepassen en dat is soms best ingewikkeld, maar in de toekomst volgen er nog veel meer woningen die EPV krijgen.”

Het automatiseren van het EPV-proces, wat is hier zo bijzonder aan?

Er is een monitoringnorm ontwikkeld op basis van functionele prestatie-eisen; waar voldoet een goede monitoring oplossing minimaal aan? Dat hebben marktpartijen samen aan de ontwikkeltafel gedefinieerd. De API (application programming interface, of datastekker) is onderdeel van de norm en zorgt voor een eenduidige uitwisseling van data. ABB en Enervalis leveren de data via de ‘energieprestatie-API’ op een uniforme manier aan. Portaal heeft Watch-e gevraagd om de energieprestatie-API te implementeren, zodat de huurders, corporaties en toeleveranciers gebruik kunnen maken van de ontsloten data. De API maakt het dus mogelijk het epv-proces te automatiseren voor corporaties om toch te wisselen van aanbieders van software-oplossingen. Alle deelnemers zien hier het nut van in: ze hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden.”

Hoe zit het met de privacy?

“Huurders geven vooraf toestemming aan benoemde partijen om de energieprestaties te raadplegen. Daarna wordt door authenticatie toegang verleend. Dit is onderdeel van de standaardoplossing. De gebruikers- en prestatiegegevens staan in twee verschillende databases. Deze gegevens zijn bewust gescheiden van elkaar opgeslagen om risico’s te minimaliseren.”

Hoe komen de data in mijn administratieve systeem?

“Dat is geheel verschillend. Bijvoorbeeld, Portaal kiest ervoor om bij de test gebruik te maken van Watch-E. Deze heeft alle gegevens beschikbaar. In de volgende fase gaan we onderzoeken welke gegevens we in ons systeem willen opslaan en met welk doel.”

Wat verwacht je van de test?

“We verwachten dat het helpt. Daarom zijn we met alle stakeholders om tafel gegaan om te bespreken hoe we het EPV-proces kunnen automatiseren. Binnenkort zullen we de ketentest uitvoeren. Met de monitoring norm hebben we voor de hele keten een uniforme methode, voor nu en in de toekomst. Als uit de ketentest blijkt dat dit werkt dan zijn we blij, want dan hebben we een standaard plug and play oplossing. Het proces hoeft maar één keer ingericht te worden, ook al werk je met meerdere partijen.

Update: betrouwbare energiendata!

De door Stroomversnelling ontwikkelde API is in 2020 succesvol getest bij woningcorporatie Portaal, met alle partners uit de keten. Lees er meer over in dit artikel.

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

“Doordat een standaard plug en play-oplossing beschikbaar is wordt het eenvoudiger om NOM-woningen te realiseren. In het kort: er is geen eigen softwareontwikkelaar meer nodig. Met de standaardoplossing hopen we dat het gehele proces van sensor in de woning tot EPV-overzicht eenvoudiger wordt voor leveranciers, corporaties en huurders. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de administratieve lasten bij corporaties verlaagd worden.”

Wat hoop je te bereiken?

“We zetten in op het informeren en enthousiasmeren van woningcorporaties, leveranciers en overige deelnemers over de voordelen van standaardisatie voor NOM-monitoring. Daarbij verwachten we dat corporaties hierdoor sneller kiezen voor het automatiseren van hun EPV-proces.”

Meer over de EPV

Hoe moet de EPV wetgeving gerepareerd worden