Themablad Brandveiligheid vernieuwd

Themablad Brandveiligheid

Stroomversnelling heeft een herziene versie van het Themablad Brandveiligheid gepubliceerd. De vernieuwde versie bevat enkele belangrijke aanvullingen ten opzichte van het vorige themablad. Hierbij gaat het om de brandveiligheid van de gevel en de energiemodule.

Omdat bij zeer energiezuinige woningen nieuwe technieken en nieuwe manieren van bouwen worden toegepast, is het belangrijk om alert te zijn op het mogelijk onbedoeld introduceren van extra brandgevaar ten opzichte van de bestaande situatie. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van verregaande isolatie en het gebruik van nieuwe installaties in Nul-op-de-Meter (NOM)-woningen en andere zeer energiezuinige huizen op het brandgevaar? Dit was voor Stroomversnelling reden om in 2018 het Themablad Brandveiligheid te publiceren. Het themablad hielp aanbieders van dergelijke woningen aan de wettelijke voorschriften te voldoen en brandgevaar te beperken. Inmiddels is er, vanwege voortschrijdend inzicht, aanleiding om een vernieuwd themablad te publiceren. Dit kwam tot stand in samenwerking met Fermacell, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Efectis, BAM en Dura Vermeer.

Bouwbesluit

Volgens het Bouwbesluit moet elke woning beschouwd worden als een afzonderlijk ‘brandcompartiment’. Tussen brandcompartimenten moet een ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’ (wbdbo) gerealiseerd worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. Dit betekent dat woningen na een Nul-op-de-Meter (NOM) of andere ingrijpende renovatie met strengere brandveiligheidseisen te maken krijgen, namelijk die voor verbouw.  Voor nieuw te bouwen woningen geldt het hoogste niveau uit het Bouwbesluit 2012. De wbdbo tussen twee grondgebonden woningen onderling moet dan in de meeste gevallen ten minste 60 minuten bedragen. In geval van verbouw kan wat betreft de wbdbo in bijna alle gevallen worden uitgegaan van tenminste 30 minuten.

Brandklasse gevel: van D naar B

De herziene versie van het Themablad Brandveiligheid kent enkele belangrijke inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige themablad. Volgens het vorige themablad moest de gevel in ieder geval aan brandklasse D voldoen. Dit was een interpretatie van het Bouwbesluit, die na terugkoppeling van marktpartijen nog eens goed onder de loep is genomen. Het Bouwbesluit verwijst naar NEN-normen waarin (reken)methoden staan om te bepalen of een partij aan een voorschrift uit het Bouwbesluit voldoet. Volgens de NEN-EN 13501-1 valt een gevel lager dan 13 meter onder brandklasse D. Er is echter nóg een norm die relevant is: de NEN 6068. Deze norm bepaalt dat de gevel niet in belangrijke mate mag bijdragen aan de brandvoortplanting over de gevel. Hieraan is voldaan indien de buitenzijde voor ten minste 95% bestaat uit bouwmateriaalcombinaties die ten minste voldoen aan klasse B (conform NEN-EN 13501-1).  Gecombineerd betekent dit dat voor zowel renovatie als nieuwbouw een gevel in bijna alle gevallen moet voldoen aan ten minste brandklasse B.

Geen optelsom van individuele componenten

In het nieuwe themablad benadrukt het belang van de integrale brandveiligheid van de gevel. Brandscenario’s gaan vaak uit van een brand over de gevel heen, maar met de toename van sterk isolerende gevels en bijkomend nieuw materiaalgebruik wordt het daarnaast belangrijker om te letten op branddoorslagtrajecten en branden die zich door de spouw verspreiden. “Daarbij geldt dat bij bouwmateriaalcombinaties de brandklasse van de gehele gevel niet een opstelsom is van de individuele componenten die zijn gebruikt in de gevel. Het gaat om hoe het geheel met elkaar interacteert”, aldus het themablad, dat handreikingen biedt om hiermee om te gaan.

Meer aandacht voor energiemodule

Tijdens de ontwikkeling van het vorige themablad waren de energiemodules – waarin alle installaties worden ondergebracht die nodig zijn om de beloofde prestaties te behalen – nog maar net in opkomst. Nu deze modules de markt veroveren, krijgen zij ook ruimere aandacht in het vernieuwde Themablad Brandveiligheid. Energiemodules kunnen op verschillende wijze geplaatst worden. Als de module in de woning of in het dak wordt geplaatst verandert de brandcompartimentering van de woning niet. Bij de dakvariant moet wel op de afstand van de energiemodule tot de dakramen en/of energiemodules van de aangrenzende woning gelet worden.  Is de energiemodule aan de gevel van de woning geplaatst? Dan behoort deze op de erfgrens brandwerend te zijn (30/60 minuten wbdbo). Het themablad beschrijft een viertal situaties waarbij een (uitslaande) woningbrand zich via de energiemodule kan uitbreiden naar een aangrenzende woning, en hoe dit risico valt te voorkomen. Tot slot is er een kans dat een brand ontstaat in de module. In de markt worden verschillende automatische blussystemen gebruikt die de kans op brandoverslag vanuit de module naar de woning of naar aangrenzende modules lijken te beperken.

Download het Themablad Brandveiligheid

Het Themablad Brandveiligheid 2.0 kan worden toegepast op grondgebonden woningen én appartementen, voor nieuwbouw én voor renovatie. Een goede toepassing van de voorschriften resulteert naast een energiezuinige en een gezonde ook in een veiligere woonomgeving. Downloaden kan via deze pagina op Energielinq.