4 tips voor gemeenten die de energietransitie willen versnellen

4 tips voor gemeenten die de energietransitie willen versnellen

Stroomversnelling is een brede maatschappelijke coalitie die werkt aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. Met andere woorden, we helpen op de weg naar een duurzame energievoorziening. Renoveren naar nul-op-de-meter heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een belangrijk onderdeel van de oplossing. Nu moeten we met z’n allen meters gaan maken.

Gemeenten spelen in de energietransitie een essentiële rol

Gemeenten kunnen bijdragen aan de versnelling van nul-op-de-meter in de gebouwde omgeving. In de paragrafen hieronder komen vier onderwerpen aan de orde waarbij gemeenten in deze energietransitie het verschil kunnen maken:

  1. De regierol;
  2. vergunningverlening;
  3. leges en;
  4. raakvlakken met andere maatschappelijke vraagstukken.

De verduurzaming van de woonvoorraad biedt immers kansen om andere problemen op te lossen, zoals het veranderende klimaat en de groeiende behoefte aan levensloopbestendige woningen.

1. Creëer duidelijkheid voor bewoners en eigenaren in de transitievisie warmte

Nederland gaat wijk voor wijk van het aardgas af en gemeenten krijgen hierbij de regie. Dat is zo in het klimaatakkoord afgesproken. Voor elke wijk zal er een keuze gemaakt moeten worden wanneer het aardgas eruit gaat en welke voorziening daarvoor in de plaats komt. Dit wordt door gemeenten vastgelegd in de transitievisie warmte die in 2021 gereed moet zijn. Per buurt of wijk wordt vervolgens een uitvoeringsplan gemaakt. Gemeenten kunnen bijdragen aan versnelling van de energietransitie door duidelijkheid te creëren over het tempo van de transitie en de bijbehorende technische en financiële kaders per buurt of wijk. Deze helderheid is belangrijk voor vastgoedeigenaren en bewoners die willen investeren in nul-op-de-meter.

2. Vereenvoudig de vergunningverlening

Gemeenten hebben een belangrijke faciliterende rol in de energietransitie. Zij toetsen vergunningaanvragen voor nul-op-de-meter projecten aan het bouwbesluit, bestemmingsplannen en ruimtelijke kwaliteit en fungeren als loket voor natuurbeschermingsontheffingen. Als zij de consequenties van deze projecten goed doordenken en nog voor de officiële vergunningaanvraag met initiatiefnemers rond de tafel gaan zitten om zaken af te stemmen, kan de formele vergunningverlening in een paar dagen geregeld zijn. Dat bespaart veel kosten en tijd.

3. Gebruik leges om verduurzaming te stimuleren

Gemeenten hebben verschillende instrumenten om burgers en organisaties te stimuleren werk te maken van de energietransitie. Bijvoorbeeld: de leges. Door de legeskosten op ‘groene’ renovaties te verlagen, wordt het aantrekkelijker om duurzame verbouwingen zoals nul-op-de-meter toe te passen.

4. Bundel vraagstukken en kom tot synergie

De energietransitie heeft raakvlakken met andere maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten intensief mee bezig zijn. De kunst is om die vraagstukken te combineren en tot oplossingen te komen die synergie opleveren.

Op veel plekken in Nederland is klimaatadaptatie een belangrijk vraagstuk aan het worden. Hoe kunnen we anticiperen op de effecten van klimaatverandering? Nul-op-de-meter woningen kunnen integrale oplossingen bieden, ook voor de afvoer van hemelwater.

Ook zijn er mogelijkheden om nul-op-de-meter woningen te combineren met levensloopbestendigheid. Woningen kunnen bij een nom renovatie worden aangepast of uitgebreid, zodat bewoners daar tot op hoge leeftijd prettig, veilig, duurzaam en comfortabel kunnen wonen.

Snelheid maken met woningrenovatie

De afgelopen jaren zijn de leden van Stroomversnelling met man en macht bezig geweest om een industriële aanpak te ontwikkelen die het veel goedkoper maakt om woningen te renoveren naar nul-op-de-meter. Dit heeft geresulteerd in meer dan 5.000 gerenoveerde woningen begin 2019 en exponentieel stijgende groei van nul-op-de-meter woningen in Nederland. Nu wordt het tijd om snelheid te maken en deze renovaties voor iedereen
bereikbaar te maken.

Versnellen kan alleen als de lokale randvoorwaarden in orde zijn en ook het vergunningsproces soepel verloopt. Omdat dit proces continu verandert onder invloed van wetgeving, presenteren we hierbij een update van ‘de rode brochure’ met tips voor hoe gemeenten kunnen bijdragen aan de energietransitie met nul-op-de-meter. Download de update hieronder.