4 tips voor gemeenten om energietransitie een boost te geven

Het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord en de Energieagenda is een enorme opgave. Woningen moeten in 2050 hun eigen, duurzame energie opwekken en gaan dus van het aardgas af. Dit betekent in dat er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen moeten worden gerenoveerd. Dat zijn dus ruim 200.000 woningen per jaar. Eén van de doelen van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2020 ingaat, is dat gemeenten meer regie krijgen bij de energietransitie. Stroomversnelling biedt 4 tips die gemeenten helpen om in 2020 klaar te staan de nieuwe omgevingswet in praktijk te brengen.

Gemeenten cruciale rol in energietransitie

Gemeenten vervullen volgens de Energieagenda van het kabinet-Rutte II een cruciale rol in de energietransitie. De Omgevingswet helpt gemeenten hiervoor de randvoorwaarden te scheppen en te bevorderen dat op het goede moment de juiste investeringsbeslissingen worden genomen. Op lokaal en regionaal niveau kan het best worden bekeken wat de besparingsmogelijk­heden zijn, welke duurzame alternatieven geschikt zijn om in de warmtevraag te voorzien en in welk tempo de transitie vorm kan krijgen. De gemeente legt in een Omgevingsplan, tevens lokaal energie- en warmteplan, vast op welke wijze en met welke instrumenten de verduurzaming vorm krijgt.

Vier tips over wat gemeenten kunnen doen om vaart te zetten achter de energietransitie, met voorbeelden van hoe dat in diverse gemeenten al gebeurt. Welke kansen biedt de wet voor u als gemeente? En wat kunt u doen om daarop voor te sorteren? Het platform biedt inspiratie aan gemeentebestuurders en beleidsmedewerkers, het helpt gemeenten om in 2020 klaar te staan de nieuwe omgevingswet in praktijk te brengen.

4 tips voor gemeenten

Dit zijn kort de vier tips die inspiratie en handelingsperspectief bieden voor gemeenten die vaart willen zetten achter de energietransitie:

  1. Bepaal samen met de netbeheerder wanneer het aardgasnetwerk niet meer wordt vervangen en breng de duurzame alternatieven in kaart.
  2. Gebruik ruimtelijke ordening om vraag en aanbod in balans te brengen.
  3. Creëer ruimte in het omgevingsplan voor duurzame maatregelen.
  4. Stimuleer gebieds- en wijkgerichte samenwerkingsverbanden.

Inspiratie en verhalen uit de praktijk

Een aantal inspirerende verhalen uit de praktijk. Zo gingen in Woerden de gemeente, woningcorporatie Groenwest en netbeheerder Stedin vroegtijdig om tafel om de plannen voor een NOM-renovatie in het Schilderskwartier te bespreken. In het dorp Loenen is een burgerinitiatief voor zonnepanelen uitgegroeid tot een energiecoöperatie die zich inzet voor een energieneutraal Loenen en in Wageningen wordt de mogelijkheid van een ondergronds energie-opslagsysteem onderzocht.

Wat verandert er met de Omgevingswet?

De Omgevingswet heeft als doel het omgevingsrecht eenvoudiger te maken. Maar liefst 26 wetten over de fysieke leefomgeving worden gebundeld in één wet met vier AmvB’s waarin de uitvoeringsregels staan. Deze uitvoeringsregels hebben ook gevolgen voor de lokale energietransitie. De Omgevingswet is overigens nog in voorbereiding. Er kunnen nog elementen worden gewijzigd en bevoegdheden van gemeenten kunnen bijvoorbeeld nog worden uitgebreid. Maar de hoofdlijnen liggen vast: Energie wordt integraal onderdeel van het omgevingsbeleid, gemeenten krijgen meer bevoegdheden, inwoners en andere stakeholders worden betrokken bij het maken van beleid en gemeenten krijgen nieuwe instrumenten om de energietransitie te faciliteren.

Download de brochure

Whitepaper-Omgevingswet-de-energietransitie

Eén antwoord op “4 tips voor gemeenten om energietransitie een boost te geven”

  1. Isabel schreef:

    Uitstekend initiatief van de overheid om de wetten over de fysieke leefomgeving te bundelen in één Omgevingswet. Fijn ook om te lezen dat een burgerinitiatief tot verduurzaming van de energievoorziening ondersteund wordt. Zeker als je vergelijkt met andere landen, doen we het in Nederland zo slecht nog niet.

Reacties zijn gesloten.