Afbouw Salderingsregeling aangepast: implicaties voor huursector onduidelijk

Afbouw Salderingsregeling

30 maart informeerde Minister Wiebes de Tweede Kamer over de afbouw salderingsregeling. De eerder aangekondigde afbouw van de huidige Salderingsregeling gaat definitief door, zij het in versoepelde vorm. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 op jaarbasis 9% minder salderen. Dit in tegenspraak met de eerder voorgestelde afbouw met 11% per jaar. Dit leidt ertoe dat de terugverdientijd van zonnepanelen van 7 jaar wordt opgerekt naar 9 jaar. De nieuwe regeling heeft betrekking op consumenten en de eigenaren van utiliteitsgebouwen, de impact ervan op de huursector blijft onduidelijk.

Kamerbrief aangepaste afbouw salderingsregeling

Het voorstel voor de aangepaste afbouw van de huidige Salderingsregeling staat in de brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarin komt hij terug op zijn eerdere, op 28 oktober 2019 aangekondigde voorstel ten aanzien van de afbouw van de huidige Salderingsregeling.

In zijn Kamerbrief gaat de Minister in op drie hoofdpunten:

  1. Ten eerste, het definitieve afbouwpad, zoals bepaald op basis van de inzichten uit het rapport Klimaat- en Energie Verkenning 2019 van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL.
  2. Ten tweede, Een onderzoeksrapport van TNO. Hierin zijn de effecten van de afbouw van de salderingsregeling op investeringen in zonnepanelen voor verschillende groepen kleinverbruikers in kaart gebracht.
  3. Als laatste, de redelijke vergoeding voor de aan het net geleverde elektriciteit. In de af te bouwen salderingsregeling geldt dat voor een toenemend deel van de elektriciteit die een kleinverbruiker aan het elektriciteitsnet levert, dat de opbrengst alleen bestaat uit de vergoeding die de energieleverancier daarvoor geeft. Dit wordt minimaal 80 procent van het met de energieleverancier overeengekomen leveringstarief exclusief belastingen.

Het door minister Wiebes gepresenteerde wetsvoorstel wordt momenteel voorgelegd aan de Raad van State. Nadat zij hun advies hebben uitgebracht, wordt het aan de Tweede Kamer gestuurd ter behandeling. Naar verwachting gaat dit nog voor het zomerreces plaatsvinden.

Veranderende Salderingsregels verklaard

“Afbouw van de salderingsregeling is toch het einde van Nul-op-de-meter?” Een wijdverspreid misverstand maar gelukkig niet het geval. Sjoerd Klijn Velderman neemt in deze Energy-UP WebTalk een aantal scenario’s door om de meerjarige invloed van het einde van de salderingsregeling op de woonlasten vast te stellen. Sjoerd Klijn Velderman is progammamanager Industrialisatie bij Stroomversnelling.

Versoepeling afbouw Salderingsregeling

In het nieuwe, aangepaste voorstel van Wiebes wordt de economische terugverdientijd van zonnepanelen iets langer, van 7 naar 9 jaar. Hoewel dit nog steeds laag is in vergelijking met een verwachte levensduur van zonnepanelen van 25 jaar.

Voorwaarde daarbij is wel dat bij 80% van de Nederlandse huishoudens een slimme meter is aangebracht uiterlijk 1 januari 2023. Daarmee wordt de afname en teruglevering in het net van de door de zonnepanelen opgewekte stroom tegen elkaar weggestreept. Dat is de basisgedachte achter de huidige afbouw van de salderingsregeling. Per 1 jan 2023 gaat de afbouw van te salderen zonnestroom met 9% per jaar omlaag. Vanaf 2031 wordt niet meer gesaldeerd.

Tegemoetkoming

Met deze aangepaste versie van de eerder aangekondigde afbouw van de huidige Salderingsregeling komt Wiebes tegemoet aan de tientallen organisaties. Deze zijn via een internetconsultatie in de weken na 28 oktober gehoord. Naast betrokken partijen heeft ook Stroomversnelling, bezwaren geuit tegen een onnodige, veel te snelle afbouw van deze regeling.

Stroomversnelling werkmodel

Om het effect van de beleidswijzigingen op de energielasten van bewoners van nul-op-de-meter (EPV) woningen inzichtelijk te maken heeft Stroomversnelling een werkmodel in Excel gemaakt. Het is nadrukkelijk een werkmodel dat Stroomversnelling gebruikt om samen met haar leden het gesprek te voeren over de verwachten effecten van de beleidswijzigingen op de energielasten van bewoners van nom-woningen. Het werkmodel is niet formeel geverifieerd

TNO-rapport: effect op huursector buiten scope

In het door TNO opgestelde rapport worden eerst de implicaties van de aangepaste afbouw van de salderingsregeling uiteengezet. Daarbij bevat het rapport rekentabellen. Hiermee kun je de terugverdientijd van de investeringen in zonnepanelen becijferen. Zowel door prosumenten (oftewel individuele woningeigenaren met zonnepanelen) als de eigenaren van utiliteitsgebouwen, waaronder scholen en zorginstellingen. Over de consequenties voor de huursector wordt echter ook in dit rapport met geen woord gerept. Behalve een summiere toevoeging in de inleiding zonder nadere uitleg dat ‘de effecten op investeringen voor de huursector – waarin de verhuurder investeert – buiten de scope van dit rapport blijven.’

Pleidooi integrale aanpak

Dit staat haaks op de eerder door Stroomversnelling gepresenteerde visie naar aanleiding van de, in oktober vorig jaar, aankondigde wetsaanpassing. Al met al is de conclusie hiervan dat het afschaffen van de regeling ernstige gevolgen kan hebben op de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem. Maar ook op de klimaatdoelen en -activiteiten voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord. Het voorstel kan de verduurzaming van woningen ernstig vertragen en mogelijk zelfs blokkeren. Deze aanpassing is nodig om verduurzaming van woningen en bedrijven een impuls te geven. Dit kun je doen door middel van een integrale aanpak. Hierbinnen wordt naast de aanschaf en toepassing van zonnepanelen ook rekening wordt gehouden met de betekenis voor de huursector door flankerend beleid, waaronder de introductie van EnergiePrestatieVergoeding (EPV).